Regulamin Konkursu

Powiat Jarosławski w hołdzie św. Janowi Pawłowi II

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu pn. Powiat Jarosławski w hołdzie św. Janowi Pawłowi II jest Starosta Jarosławski. 
 2. Przedmiotem Konkursu jest nagranie autorskiego materiału filmowego obrazującego wybrany fragment/fragmenty utworów św. Jana Pawła II: Hiob, Przed sklepem jubilera, Brat naszego Boga.
 3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Jarosławskiego.

§ 2

CELE KONKURSU

Celami konkursu są:

 1. Uczczenie osoby św. Jana Pawła II w związku z setną rocznicą urodzin
  oraz ustanowieniem roku 2020 „Rokiem Św. Jana Pawła II w Powiecie Jarosławskim”.
 2. Promocja Powiatu Jarosławskiego poprzez ukazanie piękna przyrody i urokliwych miejsc powiatu.

§ 3

ZASADY KONKURSU

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które są osobami pełnoletnimi oraz osoby niepełnoletnie posiadające zgodę przedstawiciela ustawowego (zwani dalej Uczestnikami).
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. nagrać materiał filmowy przedstawiający inscenizację wybranego fragmentu/fragmentów utworów św. Jana Pawła II: Hiob, Przed sklepem jubilera, Brat naszego Boga (zwany dalej Pracą Konkursową). Materiał filmowy (trwający maksymalnie 3 minuty) na nośniku danych: płyta CD lub pendrive, musi być zapisany w formacie MP4;
  1. dostarczyć/przesłać Pracę Konkursową wraz z podpisaną Kartą zgłoszenia do konkursu, z dopiskiem na kopercie: Konkurs Powiat  Jarosławski w hołdzie św. Janowi Pawłowi II na adres:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

 • opisać nośnik danych zawierający Pracę Konkursową imieniem i nazwiskiem Uczestnika wraz z tytułem wybranego utworu. Nośniki danych nie podlegają zwrotowi;
  • dostarczyć Pracę Konkursową w terminie do dnia 3.08.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego/data dostarczenia do Starostwa Powiatowego w  Jarosławiu).
 • Stworzona przez Uczestnika Praca Konkursowa:
 • nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z  prawem;
 • nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów;
 • nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i  praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

W  przypadku  wykrycia  naruszenia   któregokolwiek   z   powyższych   postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w  konkursie.

 • Uczestnik posiada zgodę każdej osoby występującej w materiale filmowym do jego publikacji na wszelkich polach eksploatacji.
 • Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.
 • Uczestnikami  Konkursu  nie  mogą  być  pracownicy Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.
 • Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

§4

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Organizator w celu rozstrzygnięcia Konkursu powoła Komisje Konkursową.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 5.09.2020 r.
 3. Lista Laureatów Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.starostwo.jaroslaw.pl.
 4. Dla Laureatów Konkursu Organizator przewidział przyznanie nagród rzeczowych.
 5. Organizator powiadomi Laureatów Konkursu o wygranej oraz o sposobie odbioru nagrody.

 

§5

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do  realizacji konkursu oraz publikowania zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.    

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą art. 4 pkt 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).

§6

PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu, w momencie przesłania Pracy Konkursowej do Organizatora przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej, w  tym także prawa autorskie zależne polegające na sporządzeniu Opracowania Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania jej opracowań, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora na czas nieokreślony  – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia,  przetwarzania   oraz   ich   publikacji   i    rozpowszechniania   w   związku z Konkursem.

§7

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy Regulamin ustala Organizator.
 2. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Organizatorowi.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.starostwo.jaroslaw.pl.
 4. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (e-mail: promocja@powiat.jaroslaw.pl, telefon: 16 624 62 36).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia Konkursu.