Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii p.w. NMP Królowej Polski w Jarosławiu zostało powołane w dniu 31 sierpnia 1995 roku. Działanie stowarzyszenia opiera się na własnym Statucie oraz realizacji Karty Praw Rodziny.

Jest to organizacja katolicka działająca w ramach przepisów świeckich i kościelnych. Skupia osoby wyznania rzymsko – katolickiego uznające naukę Kościoła i wynikające z niej zasady dotyczące małżeństwa i rodziny. Jednym z najważniejszych celów działalności Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRK) jest wspomaganie rodzin w wychowywaniu dzieci. Wobec nasilających się od lat wpływów – zwłaszcza mediów, środowiska rówieśniczego, maleje autorytet rodziny, w tym szczególnie ojca, w procesie wychowywania dzieci. Daje o sobie znać brak jednolitego programu wychowawczego, pomiędzy rodziną, szkołą i środowiskiem. Winniśmy więc jako rodzice zainteresować się, od kogo nasze dzieci będą czerpały tak ważną wiedzę dotyczącą przygotowania do dojrzałego życia. Czy będzie to w zgodzie z naszym sumieniem i poglądami, zgodnie z duchem wychowania religijnego i narodową tradycją.

SRK prowadzi działalność charytatywną, świadczoną każdego dnia poprzez prowadzenie Świetlicy Środowiskowej przy naszej parafii. Staramy się zaradzić potrzebom dzieci i młodzieży z rodzin wymagających szczególnej troski, mającej trudną sytuację rodzinną a nawet czasami w ogóle nie mającą warunków do nauki i normalnego spędzania czasu w ognisku domowym. Ze względu na problemy, a czasem i patologię, dzieci i młodzież przychodzi tu po zajęciach szkolnych. Pod opieką wychowawczyń i wolontariuszy korzystają z komputera, rozwijają swoje zainteresowania. Dzieci korzystają też z fachowej pomocy nauczycieli, którzy bezinteresownie pomagają w odrabianiu lekcji. Dzieci otrzymują w świetlicy także posiłki. SRK organizuje w czasie wakacji wypoczynek dla dzieci (kolonie), a także różne wycieczki. Dzieci z naszej  świetlicy dostają paczki z okazji świętego Mikołaja, dnia dziecka i innych okoliczności.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich stara się o przyznanie stypendium okresowego i zapomóg uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin potrzebujących pomocy. W 1997 roku SRK podjęło się akcji przeciwko rozpowszechnianiu pornografii i wyeliminowania z rynku prasowego czasopism pornograficznych. W tym celu przeprowadzono rozmowy ze sprzedawcami, dystrybutorami i wydawcami prasy, uświadamiające łamanie prawa i szkodliwości promowanej pornografii. Zbierano podpisy kierowników sklepów i kiosków na terenie Jarosławia o wycofanie z wystawy tego typu czasopism.

W roku 2003 SRK opowiedziało się przeciwko aborcji i przeciwko dopuszczania do sprzedaży w Polsce „Pigułki poronnej RU – 486”. Sporządzano listy protestu i zbieranie podpisów ludzi, sprzeciwiającym się takim działaniom niszczącym rodziny polskie. Listy wysłano do Ministerstwa Zdrowia.

Głównym celem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich jest promowanie zdrowej rodziny, opierającej się na nierozerwalnej więzi małżeńskiej, otwartej na dar przekazywania życia. Członkowie koła spotykają się regularnie na comiesięcznym spotkaniu, na którym rozważamy wybrany fragment Pisma Świętego, zastanawiamy się nad podjętym tematem i wspólnie polecamy w modlitwie wybrane aspekty życia rodzin naszej parafii.