Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej w parafii Jarosław p.w. NMP Królowej Polski został powołany przez Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika 6 grudnia 1997 roku. Pierwszymi zwyczajnymi członkami parafialnego oddziału było 21 osób i 3 członków wspierających (z parafii: Bożego Ciała i Chrystusa Króla). Prezesem został mianowany Wacław Mędrala, a asystentem ks. Marian Rajchel – ówczesny proboszcz parafii.

Zanim do tego doszło w 1993 roku odbyła się wizyta biskupów polskich u Ojca Świętego Jana Pawła II „ad limina apostolorum” i wtedy papież zwrócił uwagę na problem nowej ewangelizacji, przypomniał o działającej przed wojną Akcji Katolickiej, stwierdził, że jej reaktywowanie w Polsce jest potrzebne. Konferencja Episkopatu Polski obradująca w dniach 1 – 2 maja 1995 roku powołała Akcję Katolicką w Polsce.

Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej została powołana dekretem Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika 25 grudnia 1995 roku. Wtedy też Metropolita Przemyski mianował ks. Józefa Niźnika Asystentem Diecezjalnym, który w jego imieniu ma czuwać nad tym, aby organizacja ta miała charakter katolicki. Jeszcze przed oficjalnym powołaniem Akcji Katolickiej, jesienią 1995 roku ks. Józef Niźnik organizował spotkania modlitewno – formacyjne w Strachocinie, w których z naszej parafii brała udział Elżbieta Kluz. W 1995 roku od października do grudnia w Opactwie ss. Benedyktynek odbywały się rekolekcje dla osób wydelegowanych przez księży proboszczów przygotowujące do Akcji Katolickiej – z naszej parafii uczestniczyły w nich 3 osoby.

W naszej parafii regularne comiesięczne spotkania kandydatów na członków Akcji Katolickiej odbywały się od 9 marca 1996 roku. 21 czerwca 1996 roku prezesem P.O.A.K. został wybrany Wacław Mędrala, a sekretarzem Bronisław Wota. Do szkoły formacji wybrano 5 osób: Antoniego Cwynara, Genowefę Dudek, Ewę Gilarską, Elżbietę Kluz oraz Krystynę Pawnik. Osoby te przez 3 lata uczestniczyły w wykładach, które odbywały się w Opactwie ss. Benedyktynek.

W dniu 28 lutego 1998 roku pierwsi członkowie P.O.A.K. otrzymali legitymacje członkowskie. W naszym kościele po Mszy św. koncelebrowanej przez proboszczów z dekanatów jarosławskich, pod przewodnictwem ks. Józefa Niźnika legitymacje otrzymali także członkowie Akcji Katolickiej z innych dekanatów jarosławskich. W dniu 17 września 1999 roku zmarł pierwszy prezes P.O.A.K. Wacław Mędrala, 31 października 1999 roku, Ks. Arcybiskup mianował prezesem Elżbietę Kluz. Po objęciu funkcji proboszcza parafii przez ks. dr Edwarda Chmurę, został on mianowany Asystentem P.O.A.K.

Czym jest Akcja Katolicka?

W statucie czytamy: „Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracuję z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią Kościoła w realizowaniu apostolskiej misji należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła. W naszych czasach wagę tej współpracy, będącej wyrazem nie tylko przynależności do Kościoła, ale bycia Kościołem podkreślił II Sobór Watykański i Magisterium Posoborowe. Także Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej, jako niezastąpionego środka formacji apostolskiej świeckich. Podejmując wezwanie Ojca Świętego Konferencja Episkopatu Polski powołała do życia Akcję Katolicką w Polsce, która jeszcze bardziej włączy ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi (KK, n. 33). Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem w którym katolicy świeccy mogą realizować to powołanie, jakie otrzymali na mocy sakramentów Chrztu i Bierzmowania”.

Akcja Katolicka w Polsce jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, a w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją kościelną. Akcję Katolicką w diecezji eryguje biskup diecezjalny. Strukturami organizacyjnymi Akcji Katolickiej są: Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej, Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej i Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Cel ten realizuje przez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej na początku roku przyjmuje kalendarz pracy na podstawie Programu pracy Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, który jest owocem refleksji nad listem pasterskim Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika.

Spotkania formacyjne Akcji Katolickiej w naszej parafii odbywają się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca. Spotkania poprzedzone są Mszą św. z udziałem członków. Przebiegają one według ustalonego programu:

  • modlitwa,
  • rozważanie fragmentu Pisma Świętego,
  • omawianie tematów z materiałów formacyjnych Akcji Katolickiej z danego roku,
  • informacja Asystenta P.O.A.K. o sprawach dotyczących parafii i potrzeby zaangażowania się członków P.O.A.K.,
  • modlitwa na zakończenie

Od 2003 roku organizujemy razem z innymi wspólnotami w parafii festyny parafialne. W 2001 roku została zorganizowana Katolicka Poradnia Rodzinna mieszcząca się w budynku parafialnym przy ul. 3 Maja 12. Pomoc w poradni polega na bezpłatnym udzielaniu porad przez kapłana – w przypadku problemów religijnych i moralnych, pedagoga w zakresie problemów wychowawczych i osobistych, doradczyń rodzinnych – w przypadkach konfliktów i kryzysów rodzinnych oraz metod planowania rodziny, prawnika – w sprawach dotyczących przede wszystkim prawa rodzinnego. Akcja Katolicka jest miejscem, gdzie pogłębiamy naszą wiarę, stajemy się bardziej zjednoczenia z Chrystusem, by na co dzień żyć według zasad Ewangelii. Zapraszamy na spotkania w pierwsze poniedziałki miesiąca oraz na pielgrzymki, które będziemy organizować. Jeśli będzie nas więcej, będzie większy potencjał dobra, więcej siły do pracy dla nas samych, dla parafii, dla naszego środowiska.

opr. Elżbieta Kluz