W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 rekomenduje się:
W zakresie ogólnych warunków sanitarnych dla wszystkich rodzajów placówek pobytu
dziennego:

 1. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników oraz
  instrukcji prawidłowego ich stosowania. Rekomenduje się przede wszystkim osłonę ust
  i nosa (np. maseczki, przyłbice), a także rękawiczki jednorazowe, albo preparaty do
  dezynfekcji rąk oraz nienasiąkliwe fartuchy z długim rękawem, wiązane z tyłu (w ilości
  wystarczającej do użycia w razie potrzeby np. przy czynnościach pielęgnacyjnych).
 2. Umieszczenie przy wejściu do budynku informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu
  rąk przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 r.ż. oraz umożliwienie przeprowadzenia
  dezynfekcji rąk poprzez wystawienie w dostępnym miejscu dozownika z płynem
  dezynfekcyjnym.
 3. Zaleca się umieszczenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z
  zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym do
  rąk instrukcji skutecznego odkażania rąk (w placówkach dla osób niewidomych należy
  zastosować inne formy komunikacji).
 4. Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez:
   promowanie i wspieranie wśród uczestników i pracowników higieny rąk, higieny
  oddychania, a także właściwej etykiety postępowania prewencyjnego;
   konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej oraz mycia
  i dezynfekcji rąk, w tym przed i po kontakcie z uczestnikami, po kontakcie z
  zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem oraz po usunięciu środków
  ochrony osobistej;
   zapewnienie środków czystości w placówce (mydło, ręczniki papierowe) oraz
  środków do dezynfekcji [np. żele/płyny dezynfekujące na bazie alkoholu (min.
  60%)] przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku;
   w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące
  treningi/zajęcia oraz informowanie uczestników o powodach stosowania tego
  rozwiązania w sposób dla nich zrozumiały;
   przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do uczestników używanie
  odpowiednich środków ochrony indywidualnej;
   po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku, należy je
  każdorazowo po użyciu wrzucić do dedykowanego, zamykanego pojemnika na
  odpady;
   zapewnienie odpowiedniej liczby zamykanych i opisanych pojemników na zużyte
  środki ochrony indywidualnej;
   zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach
  ogólnodostępnych;
   korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych;
   po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych należy je wrzucić do dedykowanego
  kosza na śmieci;
   należy zawiesić spożywanie posiłków w sali jadalnej przez wszystkich jednocześnie;
   posiłki przywożone do ośrodka powinny być szczelnie zapakowane w pojemnikach
  jednorazowych;
   po zakończeniu posiłków należy uprzątnąć resztki produktów z powierzchni
  ogólnodostępnej, umyć i zdezynfekować blaty stolików/ powierzchni po każdym
  spożywającym posiłek.
 5. Kierownik/dyrektor placówki pobytu dziennego powinien na bieżąco śledzić
  umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i
  Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii SARS-CoV-2, w tym
  zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa.
 6. Informowanie uczestników i personelu o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie
  zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.
 7. Regularne wietrzenie pomieszczeń.
 8. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia
  wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:
   regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, poręczy,
  blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów,
   dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i
  myszka, włączniki świateł,
   w szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć
  przez jedną grupę i przed rozpoczęciem zajęć przez drugą grupę uczestników.
 9. Należy zapewnić bieżące sprzątanie i dezynfekcję toalet – przynajmniej 4 razy dziennie.
 10. Należy poinformować zarówno pracowników jak i uczestników, że do pracy i pobytu w
  placówkach przychodzić mogą jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na
  możliwość wystąpienia choroby zakaźnej. W przypadku wystąpienia niepokojących
  objawów należy pozostać w domu, nie przychodzić do pracy/ na zajęcia i skontaktować
  się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.
 11. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie
  SARS-CoV-2 należy niezwłocznie podjąć kroki mające na celu izolację tej osoby od
  innych osób przebywających w placówce (oddzielne pomieszczenie lub wydzielona
  powierzchnia zapewniająca odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony.
  Następnie należy dopilnować, aby osoba ta założyła osłonę ust i nosa, jeśli to możliwe
  ze względu na jej stan zdrowia i możliwości psychoruchowe, zawiadomić rodzinę bądź
  osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji.
 12. Rekomenduje się kontakt telefoniczny z właściwą miejscowo powiatową stacją
  sanitarno-epidemiologiczną i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 13. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia osoby, należy powiadomić pogotowie
  ratunkowe i poinformować o objawach. W przypadku wystąpienia u pracownika
  wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów
  sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i
  odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe,
  pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w
  którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy powiadomić
  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się
  ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 14. Rekomenduje się ustalenie listy osób, z którymi podejrzewana o zakażenie osoba
  miała bezpośredni kontakt, a także miejsc/ pomieszczeń w których przebywała, celem
  gruntownego ich umycia i dezynfekcji.
  Szczegółowe rekomendacje dla poszczególnych placówek pobytu dziennego
  Placówki wsparcia dziennego
  W zakresie organizacji placówki wsparcia dziennego:
 15. Zalecenie zakazu wstępu na teren placówek wsparcia dziennego osobom, których
  obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności placówki.
 16. Przyporządkowanie stałych opiekunów i wychowawców do danej grupy.
 17. Poinformowanie uczestników i ich rodzin/opiekunów oraz pracowników o nie
  przychodzeniu do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów
  choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub
  kwarantannowaną. Ew. za zgodą mogą złożyć oświadczenie (ustne, pisemne).
 18. Brak możliwości przyjęcia do placówki dzieci oraz podjęcia pracy w placówce przez
  pracowników, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której
  potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, a także wszystkich osób
  wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.
 19. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęt, który nie można
  poddać czyszczeniu lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć
  wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze, itp.) należy je
  dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu.
 20. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych
  przedmiotów lub zabawek.
 21. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi kontakt poszczególnych
  grup dzieci.
 22. Do placówki może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
  sugerujących chorobę zakaźną.
 23. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pomiaru temperatury
  ciała można dokonać przy pomocy termometru bezdotykowego, za zgodą osoby/
  rodzica/ opiekuna.
 24. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu
  możliwej maksymalnej odległości od siebie. Sprzęt na placu zabaw lub boisku
  należącym do placówki wsparcia dziennego powinien być regularnie czyszczony lub
  dezynfekowany po użyciu przez każdą grupę dzieci.
 25. Rekomenduje się uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji (telefon, poczta
  elektroniczna) z rodzicami dzieci w razie złego samopoczucia dziecka.
 26. Należy wyłączyć wszystkie dystrybutory i źródełka wody pitnej i zapewnić korzystanie
  z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w
  przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
 27. Podjęcie działań w celu zapewnienia uczestnikom gorącego posiłku poprzez zakup
  cateringu w placówkach, gdzie posiłek jest zapewniany.
 28. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.
 29. Korzystanie z posiłków winno być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w
  tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów,
  poręczy krzeseł i klamek po każdej grupie. Wielorazowe naczynia – jeśli są używane –
  należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze nie niższej niż 60C
  lub opłukiwać wrzątkiem o temperaturze nie niższej niż 90C .
  W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:
 30. W placówkach może przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego
  opiekuna do 15 dzieci, przy czym minimalna przestrzeń na jedno dziecko lub opiekuna
  nie powinna być mniejsza niż 4 m2
  (nie wliczając pomieszczeń kuchni, zbiorowego
  żywienia, pomocniczych).
 31. Dystans między dziećmi a także między opiekunami a dziećmi powinien wynosić nie
  mniej niż 1,5 m.
 32. Zaleca się, zwłaszcza w trakcie zajęć specjalistycznych, podział uczestników na małe,
  kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi pracownikami
  (wychowawcami, psychologami lub innymi pracownikami pracującymi z dziećmi).
 33. Rekomenduje się rezygnację z zajęć kulinarnych.
 34. Sala, w której przebywają dzieci powinna być przynajmniej raz na godzinę wietrzona.